Absolwent naszego przedszkola…

 • potrafi dobrze funkcjonować w szkole w roli ucznia
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • jest aktywny i otwarty na nowości
 • umiejętnie współpracuje w grupie rówieśników
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zna zasady kulturalnego współżycia i postępowania
 • jest tolerancyjny i ma szacunek wobec innych, odmiennych postaw i przekonań
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych
 • posiada umiejętność koncentracji, podczas wykonywanej pracy
 • posiada podstawową wiedzę o świecie ludzi, zwierząt, roślin, wykazuje potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami dbając o pozytywne wspólne relacje. Rodzice są traktowani jako nasi partnerzy w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

Cele współpracy z rodzicami:

 • Budowanie wzajemnej więzi opartej na zaufaniu poprzez efektywną współpracę z przedszkolem.
 • Wypracowanie wspólnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego poprzez wymianę informacji o dziecku w celu jego wszechstronnego rozwoju.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami, planami pracy, działaniami wychowawczo – dydaktycznymi.
 • Wzbogacanie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez umieszczanie artykułów w gazetce przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola, na tablicach informacyjnych, polecanie ciekawych publikacji…
 • Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola.