RODO

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 406 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 406.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 406 jest Sebastian Kępka dostępny pod adresem: iod.bemowo@edukmpetencje.pl
3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 406 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) rekrutacji dzieci do placówki,
b) ewidencji dzieci,
c) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
d) w celach sprawozdawczych.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą

Pani/Pana danych osobowych będzie:

a) Przedszkole nr 406,
b) organy nadzoru,
c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły,
d) podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia i po jego zakończeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 406 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zatrudnienia w placówce.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W PRZEDSZKOLU NR 406
W WARSZAWIE NA STANOWISKA PEDAGOGICZNE I SAMORZĄDOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 406 W WARSZAWIE