Zadania Przedszkola

 • Tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, rozwinięcia takich cech osobowości
  i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole i całym późniejszym życiu, według zasady „nauka poprzez zabawę”.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw, w zgodzie z jego potrzebami, oczekiwaniami rodziców i środowiska lokalnego.
 • Dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę, wspomaganie jego prawidłowego rozwoju, organizowanie
  i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.
 • Dobro powierzonego nam dziecka zajmuje naczelne miejsce w działaniach placówki.
 • Pobyt w przedszkolu ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dawać poczucie, że ich dzieci są bezpieczne i mają warunki do prawidłowego rozwoju.
 • Realizacja zadań przedszkola pozwoli wychowankom na samorealizację, pracę z innymi, kreatywne myślenie, twórcze działanie  i uczestnictwo w ciekawych zajęciach.
 • Niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia powyższych celów jest kompetencja  i życzliwość zespołu, który dba o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację, wzajemna pomoc i szacunek.

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:

 1. Planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
  i wybrany zestaw programów.
 2. Wspomaga rozwój dziecka, wspiera jego uzdolnienia, umiejętności sprawności, które pozwolą na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole i codziennym życiu.
 3. Zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny i radosny rozwój w atmosferze akceptacji
  i zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 4. Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia i twórczego działania w oparciu o aktywne metody pracy oraz innowacyjne działania nauczycieli.
 5. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 6. W swojej działalności bierze pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego.
 7. Promuje zdrowy styl życia i kształtuje postawy proekologiczne dzieci, rodziców i pozostałych pracowników przedszkola.
 8. Wzbogaca bazę pomocy do zabaw badawczych oraz dydaktycznych służących rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych
  i regionalnych dzieci.
 9. Podejmuje działania sprzyjające podniesieniu poziomu sprawności fizycznej i ruchowej dzieci.
 10. Aktywizuje rodziców do wspólnych działań na rzecz wspomagania twórczego procesu edukacyjnego dzieci.
 11. Poszukuje ciekawych form prezentacji artystycznych w konkursach organizowanych przez różne organizacje.
 12. Organizuje wycieczki ekologiczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.

Nasze zadania realizujemy w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej

W placówce realizowane są również m.in.:

 • „Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas „0” i placówek integracyjnych” – E. Gruszczyk, Kolczyńska
  i E. Zielińska
 • „Program edukacji ekologicznej miasta st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • Program własny: „Przedszkolny program adaptacyjny dla 3-latków” 2

W pracy z dzieckiem stosujemy różnorodne metody aktywizujące, wyzwalające chęci poznawcze wychowanków takie jak:

 • Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda koncepcji muzycznej C. Orffa
 • Metoda projektu
 • Metoda odimiennej nauka czytania I. Majchrzak
 • Sojusz metod E. Arciszewskiej
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss „Edukacja przez ruch”- wg Doroty Dziamskiej