Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:20
 • Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo- gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne
8:20 – 8:30
 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00
 • Śniadanie.
9:00 – 10:00
 • Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia
  i zabawy edukacyjne.
10:00 – 10:15
 • Drugie śniadanie
10:15 – 11:45
 • Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11:45 – 12:00
 • Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:00 – 12:45
 • Obiad.
12:45 – 14:15
 • Odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze). Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
14:15 – 14:30
 • Czynności porządkowe, mycie rąk, przygotowanie do podwieczorku
14:30 – 15:00
 • Podwieczorek
15:00 – 17:30
 • Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie
  z dziećmi wydarzeń dnia.Rozchodzenie się dzieci.

.

Pracownicy

Dyrektor Przedszkola
 • Lucyna Rudko
Kierownik gospodarczy
 • Wiesława Górka

 

O Nas

Przedszkole nr 406 w Warszawie usytuowane jest w dzielnicy Bemowo przy ulicy J. Kaden Bandrowskiego 8. Mieści się na parterze budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Wola. W przedszkolu znajdują się 3 sale zajęć mieszczące 70 przedszkolaków. Sale są bogato wyposażone w kolorowe zabawki i pomoce dydaktyczne, które stwarzają warunki do zabawy i nauki dzieci. do przedszkola przynależy plac zabaw otoczony zielenią i wyposażony w zabawki ogrodowe i piaskownicę.

Chcemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym będziemy wspierać Rodziców w wychowywaniu ich dzieci. Dostosowujemy do możliwości rozwojowych dzieci zajęcia oraz wyposażenie przedszkola. Naszym mottem przewodnim są słowa Janusza Korczaka-człowieka, który swoje życie poświęcił dzieciom chcąc stworzyć im lepszy świat w miłości i poszanowaniu dziecięcych praw: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

ZADANIEM PRZEDSZKOLA NR 406 JEST:

 1. Tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, rozwinięcia takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole i całym późniejszym życiu, według zasady „nauka poprzez zabawę”.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw, w zgodzie z jego potrzebami, oczekiwaniami rodziców i środowiska lokalnego.

 3. Dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę, wspomaganie jego prawidłowego rozwoju, organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

Dobro powierzonego nam dziecka zajmuje naczelne miejsce w działaniach placówki. Pobyt w przedszkolu ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dawać poczucie, że ich dzieci są bezpieczne i mają warunki do prawidłowego rozwoju.

Realizacja zadań przedszkola pozwoli wychowankom na samorealizację, pracę z innymi, kreatywne myślenie, twórcze działanie i uczestnictwo w ciekawych zajęciach. Niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia powyższych celów jest kompetencja i życzliwość zespołu, który dba o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację, wzajemna pomoc i szacunek.

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole:

 • Planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany zestaw programów.
 • Wspomaga rozwój dziecka, wspiera jego uzdolnienia, umiejętności sprawności, które pozwolą na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole i codziennym życiu.
 • Zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny i radosny rozwój w atmosferze akceptacji i zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia i twórczego działania w oparciu o aktywne metody pracy oraz innowacyjne działania nauczycieli.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • W swojej działalności bierze pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje zdrowy styl życia i kształtuje postawy proekologiczne dzieci, rodziców i pozostałych pracowników przedszkola.
 • Wzbogaca bazę pomocy do zabaw badawczych oraz dydaktycznych służących rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych i regionalnych dzieci.
 • Podejmuje działania sprzyjające podniesieniu poziomu sprawności fizycznej i ruchowej dzieci.
 • Aktywizuje rodziców do wspólnych działań na rzecz wspomagania twórczego procesu edukacyjnego dzieci.
 • Poszukuje ciekawych form prezentacji artystycznych w konkursach organizowanych przez różne organizacje.
 • Organizuje wycieczki ekologiczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.
Nasze zadania realizujemy w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej
 • W placówce realizowane są również m.in.:
  • „Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas „0” i placówek integracyjnych” – E. Gruszczyk, Kolczyńska i E. Zielińska
  • „Program edukacji ekologicznej miasta st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
  • Program własny: „Przedszkolny program adaptacyjny dla 3-latków” 2

W pracy z dzieckiem stosujemy różnorodne metody aktywizujące, wyzwalające chęci poznawcze wychowanków takie jak:

 • Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda koncepcji muzycznej C. Orffa
 • Metoda projektu
 • Metoda odimiennej nauka czytania I. Majchrzak
 • Sojusz metod E. Arciszewskiej
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • „Edukacja przez ruch”- wg Doroty Dziamskiej

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • potrafi dobrze funkcjonować w szkole w roli ucznia
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego 
 • jest aktywny i otwarty na nowości
 • umiejętnie współpracuje w grupie rówieśników
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zna zasady kulturalnego współżycia i postepowania
 • jest tolerancyjny i ma szacunek wobec innych, odmiennych postaw i przekonań
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych
 • posiada umiejętność koncentracji, podczas wykonywanej pracy
 • posiada podstawową wiedzę o świecie ludzi, zwierząt, roślin, wykazuje potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami dbając o pozytywne wspólne relacje. Rodzice są traktowani jako nasi partnerzy w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

Cele współpracy z rodzicami:

 • Budowanie wzajemnej więzi opartej na zaufaniu poprzez efektywną współpracę z przedszkolem. 
 • Wypracowanie wspólnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego poprzez wymianę informacji o dziecku w celu jego wszechstronnego rozwoju.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami, planami pracy, działaniami wychowawczo – dydaktycznymi. 
 • Wzbogacanie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez umieszczanie artykułów w gazetce przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola, na tablicach informacyjnych, polecanie ciekawych publikacji…
 • Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola

testowy

{tab=O nas}

{/tabs}

Przedszkole

{tab=O nas}

Przedszkole nr 406 w Warszawie usytuowane jest w dzielnicy Bemowo przy ulicy J. Kaden Bandrowskiego 8. Mieści się na parterze budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Wola. W przedszkolu znajdują się 3 sale zajęć mieszczące 70 przedszkolaków. Sale są bogato wyposażone w kolorowe zabawki i pomoce dydaktyczne, które stwarzają warunki do zabawy i nauki dzieci. do przedszkola przynależy plac zabaw otoczony zielenią i wyposażony w zabawki ogrodowe i piaskownicę.

ZADANIEM PRZEDSZKOLA NR 406 JEST:

 1. Tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, rozwinięcia takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole i całym późniejszym życiu, według zasady „nauka poprzez zabawę”.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw, w zgodzie z jego potrzebami, oczekiwaniami rodziców i środowiska lokalnego.

 3. Dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę, wspomaganie jego prawidłowego rozwoju, organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

Dobro powierzonego nam dziecka zajmuje naczelne miejsce w działaniach placówki. Pobyt w przedszkolu ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dawać poczucie, że ich dzieci są bezpieczne i mają warunki do prawidłowego rozwoju.

Realizacja zadań przedszkola pozwoli wychowankom na samorealizację, pracę z innymi, kreatywne myślenie, twórcze działanie i uczestnictwo w ciekawych zajęciach. Niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia powyższych celów jest kompetencja i życzliwość zespołu, który dba o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację, wzajemna pomoc i szacunek.

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole:

 • Planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany zestaw programów.
 • Wspomaga rozwój dziecka, wspiera jego uzdolnienia, umiejętności sprawności, które pozwolą na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole i codziennym życiu.
 • Zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny i radosny rozwój w atmosferze akceptacji i zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia i twórczego działania w oparciu o aktywne metody pracy oraz innowacyjne działania nauczycieli.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • W swojej działalności bierze pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje zdrowy styl życia i kształtuje postawy proekologiczne dzieci, rodziców i pozostałych pracowników przedszkola.
 • Wzbogaca bazę pomocy do zabaw badawczych oraz dydaktycznych służących rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych i regionalnych dzieci.
 • Podejmuje działania sprzyjające podniesieniu poziomu sprawności fizycznej i ruchowej dzieci.
 • Aktywizuje rodziców do wspólnych działań na rzecz wspomagania twórczego procesu edukacyjnego dzieci.
 • Poszukuje ciekawych form prezentacji artystycznych w konkursach organizowanych przez różne organizacje.
 • Organizuje wycieczki ekologiczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.
Nasze zadania realizujemy w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej
 • W placówce realizowane są również m.in.:
  • „Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas „0” i placówek integracyjnych” – E. Gruszczyk, Kolczyńska i E. Zielińska
  • „Program edukacji ekologicznej miasta st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
  • Program własny: „Przedszkolny program adaptacyjny dla 3-latków” 2

W pracy z dzieckiem stosujemy różnorodne metody aktywizujące, wyzwalające chęci poznawcze wychowanków takie jak:

 • Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda koncepcji muzycznej C. Orffa
 • Metoda projektu
 • Metoda odimiennej nauka czytania I. Majchrzak
 • Sojusz metod E. Arciszewskiej
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • „Edukacja przez ruch”- wg Doroty Dziamskiej

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • potrafi dobrze funkcjonować w szkole w roli ucznia
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego 
 • jest aktywny i otwarty na nowości
 • umiejętnie współpracuje w grupie rówieśników
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zna zasady kulturalnego współżycia i postepowania
 • jest tolerancyjny i ma szacunek wobec innych, odmiennych postaw i przekonań
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych
 • posiada umiejętność koncentracji, podczas wykonywanej pracy
 • posiada podstawową wiedzę o świecie ludzi, zwierząt, roślin, wykazuje potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami dbając o pozytywne wspólne relacje. Rodzice są traktowani jako nasi partnerzy w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

Cele współpracy z rodzicami:

 • Budowanie wzajemnej więzi opartej na zaufaniu poprzez efektywną współpracę z przedszkolem. 
 • Wypracowanie wspólnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego poprzez wymianę informacji o dziecku w celu jego wszechstronnego rozwoju.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami, planami pracy, działaniami wychowawczo – dydaktycznymi. 
 • Wzbogacanie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez umieszczanie artykułów w gazetce przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola, na tablicach informacyjnych, polecanie ciekawych publikacji…
 • Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Formy współpracy z rodzicami

 • rozmowy indywidualne
 •  zebrania ogólne i grupowe
 • dni otwarte w przedszkolu
 • gazetki dla rodziców
 • tablica informacyjna
 • strona internetowa przedszkola
 • zajęcia adaptacyjne
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych oraz w konkursach rodzinnych
 • pisemne informacje o postępach i trudnościach dzieci
 • udział w indywidualnych zajęciach z logopedą
 • spotkania z psychologiem – zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne
 • udział w organizacji wycieczek i imprez
 • udział w zajęciach prowadzonych przez rodziców – ciekawe zawody, czytanie książek…
 • ankiety  angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola –sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie strojów na imprezy i uroczystości przedszkolne… 
 • zebrania Rady Rodziców

{tab=Dyrekcja}

Dyrektor przedszkola

Lucyna Rudko

interesantów przyjmuje  we wtorki od godz. 9.00 do godz.10.30.

{tab=Pracownicy}

Pracownicy przedszkola:

dyrektor przedszkola 

Lucyna Rudko

kierownik gospodarczy

Wiesława Górka 

Kadra pedagogiczna

 

Grupa I

Karolina Krawczyk

Lucyna Rudko

Małgorzata Traczyk- pomoc nauczyciela

 

Grupa II

Bogumiła Ambroziak

Karolina Byzdra

 

Grupa III

Iwona Durejko

Agnieszka Kunecka

 

Pracownicy obsługi:

Barbara Michalik

Elżbieta Poławska

Lilia Wawrzaszek

Kuchnia:

kucharz-    Agnieszka Gościcka

pomoc kucharza-  Szymon Maciejewski

 
Pracownik do prac ciężkich: Andrzej Krasuski

{tab=Rozkład dnia}

6.30 – 8.20 Schodzenie się dzieci.Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo- gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.
8.20 – 8.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.
10.00 – 10.15 Drugie śniadanie
10.15 – 11.45 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11.45 – 12.00 Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.45 Obiad.
12.45 – 14.15 Odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze). Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
14.15 – 14.30 Czynności porządkowe, mycie rąk, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 17.30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.Rozchodzenie się dzieci.

{tab=Dyżury}

DYŻURY
czyli indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami:

GRUPA I

ostatnia środa miesiąca- 16.00-16.30

 

GRUPA II

ostatni poniedziałek miesiąca- 16.30-17.00

 

GRUPA III

ostatni poniedziałek miesiąca -17.30-18.00

{tab=Zajęcia dodatkowe}

Zajęcia z rytmiki:

GRUPA I

poniedziałek: 13.15-13.35
środa: 14.45-15.05

 

GRUPA II

poniedziałek: 13.40-14.05
środa: 15.10-15.35

 

GRUPA III

poniedziałek: 14.05-14.35
środa: 15.40-16.10

{tab=Logopeda}

Terapia logopedyczna

mgr Dorota Jedynak

Zajęcia z dziećmi oraz konsultacje z rodzicami odbywają się w:

poniedziałek w godzinach 13.30-17.15

wtorek w godzinach 9.00-14.00

{tab=Psycholog}

Godziny dyżurów psychologa

mgr Beaty Kaczyńskiej

Przedszkole nr 406

piątek 10.00-12.00

popołudniowe dyżury dla Rodziców dzieci z wszystkich grup: w podane środy w godzinach 15.30-16.30 (21.10., 18.11., 9.12.)

Poradnia

czwartki 15.00-19.00

piątki 13.00-16.30

Wizyty w poradni odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym (22) 666-17-73/74.

{/tabs}

Ramowy rozkład dnia

Galeria

 
Archiwum 2016/2017 Archiwum 2017/2018 Archiwum 2018/2019
 
Spotkanie świąteczne w Krasnalach

Spotkanie świąteczne Miśki

Spotkanie świąteczne w Biedronkach

Akcja SERCE ZA ODWAGĘ

Dzień Pluszowego Misia

Koncert muzyczny Kolędowanie Polskie

Teatrzyk PRZYGODY BOCIANA KLEKOSŁAWA

Teatrzyk PRZYJAŹN TO SKARB

Teatrzyk ZŁE HUMORY PANI ZIMY

Warsztaty plastyczne OZDOBY ŚWIĄTECZNE

Warsztaty plastyczne ZŁUDZENIA OPTYCZNE

Akcja Wychowanie przez czytanie

Wyjście do gabinetu weterynaryjnego

Zabawy z powietrzem

Wyjście pod Pomnik Żołnierzy Niezłomych

Wyjście na Plac Generalski

Lekcja patriotyzmu

Wyjście do lasu Bemowskiego

Wyjście do gabinetu stomatologicznego

Konkurs Muzyka łączy pokolenia

Zajęcia z mamą Adasia

Teatrzyk Jaś i Małgosia

Miśki robią sałatkę owocową

Urodziny Marchewki

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

Koncert muzyczny GŁOS JAKO INSTRUMENT

BohaterON

Dzień przedszkolaka

Eko-zajęcia z Enfosiem

Wyjście na skrzyżowanie grupy maluszków i starszaków

Teatrzyk NASZE PODWÓRKO