{tab=O nas}

Przedszkole nr 406 w Warszawie usytuowane jest w dzielnicy Bemowo przy ulicy J. Kaden Bandrowskiego 8. Mieści się na parterze budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Wola. W przedszkolu znajdują się 3 sale zajęć mieszczące 70 przedszkolaków. Sale są bogato wyposażone w kolorowe zabawki i pomoce dydaktyczne, które stwarzają warunki do zabawy i nauki dzieci. do przedszkola przynależy plac zabaw otoczony zielenią i wyposażony w zabawki ogrodowe i piaskownicę.

ZADANIEM PRZEDSZKOLA NR 406 JEST:

 1. Tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, rozwinięcia takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole i całym późniejszym życiu, według zasady „nauka poprzez zabawę”.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw, w zgodzie z jego potrzebami, oczekiwaniami rodziców i środowiska lokalnego.

 3. Dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę, wspomaganie jego prawidłowego rozwoju, organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

Dobro powierzonego nam dziecka zajmuje naczelne miejsce w działaniach placówki. Pobyt w przedszkolu ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dawać poczucie, że ich dzieci są bezpieczne i mają warunki do prawidłowego rozwoju.

Realizacja zadań przedszkola pozwoli wychowankom na samorealizację, pracę z innymi, kreatywne myślenie, twórcze działanie i uczestnictwo w ciekawych zajęciach. Niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia powyższych celów jest kompetencja i życzliwość zespołu, który dba o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację, wzajemna pomoc i szacunek.

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole:

 • Planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany zestaw programów.
 • Wspomaga rozwój dziecka, wspiera jego uzdolnienia, umiejętności sprawności, które pozwolą na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole i codziennym życiu.
 • Zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny i radosny rozwój w atmosferze akceptacji i zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia i twórczego działania w oparciu o aktywne metody pracy oraz innowacyjne działania nauczycieli.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • W swojej działalności bierze pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje zdrowy styl życia i kształtuje postawy proekologiczne dzieci, rodziców i pozostałych pracowników przedszkola.
 • Wzbogaca bazę pomocy do zabaw badawczych oraz dydaktycznych służących rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych i regionalnych dzieci.
 • Podejmuje działania sprzyjające podniesieniu poziomu sprawności fizycznej i ruchowej dzieci.
 • Aktywizuje rodziców do wspólnych działań na rzecz wspomagania twórczego procesu edukacyjnego dzieci.
 • Poszukuje ciekawych form prezentacji artystycznych w konkursach organizowanych przez różne organizacje.
 • Organizuje wycieczki ekologiczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.
Nasze zadania realizujemy w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej
 • W placówce realizowane są również m.in.:
  • „Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas „0” i placówek integracyjnych” – E. Gruszczyk, Kolczyńska i E. Zielińska
  • „Program edukacji ekologicznej miasta st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
  • Program własny: „Przedszkolny program adaptacyjny dla 3-latków” 2

W pracy z dzieckiem stosujemy różnorodne metody aktywizujące, wyzwalające chęci poznawcze wychowanków takie jak:

 • Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda koncepcji muzycznej C. Orffa
 • Metoda projektu
 • Metoda odimiennej nauka czytania I. Majchrzak
 • Sojusz metod E. Arciszewskiej
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • „Edukacja przez ruch”- wg Doroty Dziamskiej

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • potrafi dobrze funkcjonować w szkole w roli ucznia
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego 
 • jest aktywny i otwarty na nowości
 • umiejętnie współpracuje w grupie rówieśników
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zna zasady kulturalnego współżycia i postepowania
 • jest tolerancyjny i ma szacunek wobec innych, odmiennych postaw i przekonań
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych
 • posiada umiejętność koncentracji, podczas wykonywanej pracy
 • posiada podstawową wiedzę o świecie ludzi, zwierząt, roślin, wykazuje potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami dbając o pozytywne wspólne relacje. Rodzice są traktowani jako nasi partnerzy w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

Cele współpracy z rodzicami:

 • Budowanie wzajemnej więzi opartej na zaufaniu poprzez efektywną współpracę z przedszkolem. 
 • Wypracowanie wspólnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego poprzez wymianę informacji o dziecku w celu jego wszechstronnego rozwoju.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami, planami pracy, działaniami wychowawczo – dydaktycznymi. 
 • Wzbogacanie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez umieszczanie artykułów w gazetce przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola, na tablicach informacyjnych, polecanie ciekawych publikacji…
 • Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Formy współpracy z rodzicami

 • rozmowy indywidualne
 •  zebrania ogólne i grupowe
 • dni otwarte w przedszkolu
 • gazetki dla rodziców
 • tablica informacyjna
 • strona internetowa przedszkola
 • zajęcia adaptacyjne
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych oraz w konkursach rodzinnych
 • pisemne informacje o postępach i trudnościach dzieci
 • udział w indywidualnych zajęciach z logopedą
 • spotkania z psychologiem – zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne
 • udział w organizacji wycieczek i imprez
 • udział w zajęciach prowadzonych przez rodziców – ciekawe zawody, czytanie książek…
 • ankiety  angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola –sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie strojów na imprezy i uroczystości przedszkolne… 
 • zebrania Rady Rodziców

{tab=Dyrekcja}

Dyrektor przedszkola

Lucyna Rudko

interesantów przyjmuje  we wtorki od godz. 9.00 do godz.10.30.

{tab=Pracownicy}

Pracownicy przedszkola:

dyrektor przedszkola 

Lucyna Rudko

kierownik gospodarczy

Wiesława Górka 

Kadra pedagogiczna

 

Grupa I

Karolina Krawczyk

Lucyna Rudko

Małgorzata Traczyk- pomoc nauczyciela

 

Grupa II

Bogumiła Ambroziak

Karolina Byzdra

 

Grupa III

Iwona Durejko

Agnieszka Kunecka

 

Pracownicy obsługi:

Barbara Michalik

Elżbieta Poławska

Lilia Wawrzaszek

Kuchnia:

kucharz-    Agnieszka Gościcka

pomoc kucharza-  Szymon Maciejewski

 
Pracownik do prac ciężkich: Andrzej Krasuski

{tab=Rozkład dnia}

6.30 – 8.20 Schodzenie się dzieci.Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo- gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.
8.20 – 8.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.
10.00 – 10.15 Drugie śniadanie
10.15 – 11.45 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11.45 – 12.00 Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.45 Obiad.
12.45 – 14.15 Odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze). Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.
14.15 – 14.30 Czynności porządkowe, mycie rąk, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 17.30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.Rozchodzenie się dzieci.

{tab=Dyżury}

DYŻURY
czyli indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami:

GRUPA I

ostatnia środa miesiąca- 16.00-16.30

 

GRUPA II

ostatni poniedziałek miesiąca- 16.30-17.00

 

GRUPA III

ostatni poniedziałek miesiąca -17.30-18.00

{tab=Zajęcia dodatkowe}

Zajęcia z rytmiki:

GRUPA I

poniedziałek: 13.15-13.35
środa: 14.45-15.05

 

GRUPA II

poniedziałek: 13.40-14.05
środa: 15.10-15.35

 

GRUPA III

poniedziałek: 14.05-14.35
środa: 15.40-16.10

{tab=Logopeda}

Terapia logopedyczna

mgr Dorota Jedynak

Zajęcia z dziećmi oraz konsultacje z rodzicami odbywają się w:

poniedziałek w godzinach 13.30-17.15

wtorek w godzinach 9.00-14.00

{tab=Psycholog}

Godziny dyżurów psychologa

mgr Beaty Kaczyńskiej

Przedszkole nr 406

piątek 10.00-12.00

popołudniowe dyżury dla Rodziców dzieci z wszystkich grup: w podane środy w godzinach 15.30-16.30 (21.10., 18.11., 9.12.)

Poradnia

czwartki 15.00-19.00

piątki 13.00-16.30

Wizyty w poradni odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym (22) 666-17-73/74.

{/tabs}