Przedszkole nr 406 w Warszawie usytuowane jest w dzielnicy Bemowo przy ulicy J. Kaden Bandrowskiego 8. Mieści się na parterze budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Wola. W przedszkolu znajdują się 3 sale zajęć mieszczące 70 przedszkolaków. Sale są bogato wyposażone w kolorowe zabawki i pomoce dydaktyczne, które stwarzają warunki do zabawy i nauki dzieci. do przedszkola przynależy plac zabaw otoczony zielenią i wyposażony w zabawki ogrodowe i piaskownicę.

ZADANIEM PRZEDSZKOLA NR 406 JEST:

 1. Tworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, rozwinięcia takich cech osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole i całym późniejszym życiu, według zasady „nauka poprzez zabawę”.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw, w zgodzie z jego potrzebami, oczekiwaniami rodziców i środowiska lokalnego.

 3. Dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę, wspomaganie jego prawidłowego rozwoju, organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

Dobro powierzonego nam dziecka zajmuje naczelne miejsce w działaniach placówki. Pobyt w przedszkolu ma sprawiać dzieciom radość, a rodzicom dawać poczucie, że ich dzieci są bezpieczne i mają warunki do prawidłowego rozwoju.

Realizacja zadań przedszkola pozwoli wychowankom na samorealizację, pracę z innymi, kreatywne myślenie, twórcze działanie i uczestnictwo w ciekawych zajęciach. Niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia powyższych celów jest kompetencja i życzliwość zespołu, który dba o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację, wzajemna pomoc i szacunek.

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole:

 • Planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany zestaw programów.
 • Wspomaga rozwój dziecka, wspiera jego uzdolnienia, umiejętności sprawności, które pozwolą na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole i codziennym życiu.
 • Zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny i radosny rozwój w atmosferze akceptacji i zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia i twórczego działania w oparciu o aktywne metody pracy oraz innowacyjne działania nauczycieli.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • W swojej działalności bierze pod uwagę potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje zdrowy styl życia i kształtuje postawy proekologiczne dzieci, rodziców i pozostałych pracowników przedszkola.
 • Wzbogaca bazę pomocy do zabaw badawczych oraz dydaktycznych służących rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych i regionalnych dzieci.
 • Podejmuje działania sprzyjające podniesieniu poziomu sprawności fizycznej i ruchowej dzieci.
 • Aktywizuje rodziców do wspólnych działań na rzecz wspomagania twórczego procesu edukacyjnego dzieci.
 • Poszukuje ciekawych form prezentacji artystycznych w konkursach organizowanych przez różne organizacje.
 • Organizuje wycieczki ekologiczne, warsztaty, zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistów.
Nasze zadania realizujemy w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej
 • W placówce realizowane są również m.in.:
  • „Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas „0” i placówek integracyjnych” – E. Gruszczyk, Kolczyńska i E. Zielińska
  • „Program edukacji ekologicznej miasta st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
  • Program własny: „Przedszkolny program adaptacyjny dla 3-latków” 2

W pracy z dzieckiem stosujemy różnorodne metody aktywizujące, wyzwalające chęci poznawcze wychowanków takie jak:

 • Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda koncepcji muzycznej C. Orffa
 • Metoda projektu
 • Metoda odimiennej nauka czytania I. Majchrzak
 • Sojusz metod E. Arciszewskiej
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • „Edukacja przez ruch”- wg Doroty Dziamskiej

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • potrafi dobrze funkcjonować w szkole w roli ucznia
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego 
 • jest aktywny i otwarty na nowości
 • umiejętnie współpracuje w grupie rówieśników
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zna zasady kulturalnego współżycia i postepowania
 • jest tolerancyjny i ma szacunek wobec innych, odmiennych postaw i przekonań
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych
 • posiada umiejętność koncentracji, podczas wykonywanej pracy
 • posiada podstawową wiedzę o świecie ludzi, zwierząt, roślin, wykazuje potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami dbając o pozytywne wspólne relacje. Rodzice są traktowani jako nasi partnerzy w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

Cele współpracy z rodzicami:

 • Budowanie wzajemnej więzi opartej na zaufaniu poprzez efektywną współpracę z przedszkolem. 
 • Wypracowanie wspólnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego poprzez wymianę informacji o dziecku w celu jego wszechstronnego rozwoju.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami, planami pracy, działaniami wychowawczo – dydaktycznymi. 
 • Wzbogacanie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez umieszczanie artykułów w gazetce przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola, na tablicach informacyjnych, polecanie ciekawych publikacji…
 • Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Formy współpracy z rodzicami

 • rozmowy indywidualne
 •  zebrania ogólne i grupowe
 • dni otwarte w przedszkolu
 • gazetki dla rodziców
 • tablica informacyjna
 • strona internetowa przedszkola
 • zajęcia adaptacyjne
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych oraz w konkursach rodzinnych
 • pisemne informacje o postępach i trudnościach dzieci
 • udział w indywidualnych zajęciach z logopedą
 • spotkania z psychologiem – zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne
 • udział w organizacji wycieczek i imprez
 • udział w zajęciach prowadzonych przez rodziców – ciekawe zawody, czytanie książek…
 • ankiety  angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola –sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie strojów na imprezy i uroczystości przedszkolne… 
 • zebrania Rady Rodziców